קרן רוטשילד אירופה, משרד החינוך, הסוכנות היהודית לארץ ישראל , משרד התרבות והספורט, קרן דן דוד, הקרן לתרבות יהודית ניו-יורק, בית שלום עליכם, ועדת העיזבונות, ועידת התביעות, מועצת הפיס לתרבות ולאמנות, מכון גתה- גרמניה,. מכון ליאו - בק ירושלים, המפעל לתרגומי מופת, הוצאת אורים, קשתו"ם –משרד החוץ, בית ונזה ברלין, תורמים פרטיים.